Impresum

Naši internetovou nabídku jsme sestavili velmi pečlivě. Neustále ji rozšiřujeme a aktualizujeme.
Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za správnost a úplnost informací.

poskytovatel služeb


Odpovědná osoba ve smyslu § 18 odst. 1 Smlouvy o sdělovacích prostředcích (MStV) a § 5 právo digitálních služeb (DDG):

Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH
jednatelka, paní Veronika Hiebl
Bautzner Straße 45/47
01099 Dresden, Německo
Tel.: +49 351 491700
Fax: +49 351 4969306
info@sachsen-tour.de
Webová stránka: www.sachsen-tourismus.de

Obchodní rejstřík: Okresní soud Dresden HRB 17813
DIČ: DE203959452

Osoba zodpovědná za obsah: paní Veronika Hiebl
 
Toto impresum platí také pro:
https://facebook.com/SachsenTourismus
https://www.instagram.com/saxonytourism/
https://www.youtube.com/user/SachsenTourismus
 
Design a výroba:
neusta destination.one GmbH
Münchener Straße 1
86899 Landsberg am Lech, Německo
Telefon: +49 (0) 89 215445-61
Fax: +49 (0) 89 215445-62
info@neusta-ds.de
Webová stránka: https://www.neusta-ds.de/
Zápis v obchodním rejstříku
Rejstříkový soud: Okresní soud Augsburg
Registrační číslo: HRB 36450
Daňové identifikační číslo podle § 27 zákona o dani z obratu: DE815626066
 
Autorské právo
Kromě toho si Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH vyhrazuje právo na změny nebo doplnění poskytnutých informací. Obsah a struktura webových stránek Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH jsou chráněny autorským právem. Kopírování informací nebo dat, zejména použití textů, částí textů nebo obrázků, vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH.  
 
Upozornění na vyloučení odpovědnosti
Vezměte prosím na vědomí následující část „Vyloučení odpovědnosti“.
Pokud na odkazovaných webových stránkách obdržíme konkrétní náznaky porušení zákona, příslušné odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva a práva na ochranné známky
Viz část „3. zákon o autorských právech a ochranných známkách“ níže v části „Odmítnutí odpovědnosti“.

Reference / zdroje grafických materiálů
Obrázky, které používáme, jsou opatřeny příslušnými autorskými právy k obrázku. V případě zjištění závad nebo chyb žádáme o informace, abychom mohli okamžitě reagovat.

Řešení sporů
Online řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 EU-VO 524/2013: Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou najdete na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH se neúčastní řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.
V případě zprostředkování pojištění viz níže část „Stížnosti na zprostředkování pojištění“.

Drážďany, dne 21.12.2021

 

Vyloučení záruky

1. Obsah online nabídky
Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (dále jen autor) nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací jsou v zásadě vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autor jednal úmyslně nebo s hrubým obsahem existuje vina z nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit zveřejňování.
 
2. Odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky („hyperlinky“), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by odpovědnost vstoupila v platnost pouze v případě, že by autorovi byl obsah znám a bylo to pro něj technicky možné a rozumné. učinit tak, aby se zabránilo používání nezákonného obsahu.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozeznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných/propojených stránkách, které byly po vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference umístěné v rámci našich vlastních webových stránek, jakož i na záznamy třetích stran v návštěvních knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, seznamech adresátů a všech dalších formách databází zřízených autorem, jejichž obsah může být přístupné externě.

Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nevyužití takových informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli osoba, která se na příslušnou publikaci pouze odkáže prostřednictvím odkazů.
 
3. Autorská práva a práva na ochranné známky
Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku bez licence, zvukové dokumenty, videosekvence a texty.
Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami bez omezení podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušného registrovaného vlastníka. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován pouze na základě pouhé zmínky!

Autorská práva na publikované objekty vytvořené samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.
 
4. Ochrana osobních údajů
Pokud je dána příležitost pro zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jméno, adresy), vkládání těchto údajů probíhá ze strany uživatele na výslovně dobrovolném základě. Využívání a placení všech nabízených služeb je - pokud je to technicky možné a přiměřené - povoleno bez poskytnutí těchto údajů nebo poskytnutím anonymních údajů nebo pseudonymu. Použití kontaktních údajů zveřejněných v tiráži nebo srovnatelných informací, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy, třetími stranami k zasílání informací, které nebyly výslovně vyžádány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. nevyžádaných e-mailů v případě porušení tohoto zákazu.
 
5. Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást webové stránky, ze které byl na tuto stránku učiněn odkaz. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.

Stížnosti související se zprostředkováním pojištění

Pro stížnosti v souvislosti se zprostředkováním pojištění se můžete obrátit na Versicherungsombudsmann e. V. (rozhodčí komise):

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 080632, 10006 Berlin, Německo
Telefon: 0800 3696000
Fax: 0800 3699000
E-mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
https://www.versicherungsombudsmann.de